ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

относно съответствието с Регламент (ЕС) 2016/679, при използване на интернет страницата на „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND

В съответствие с Член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, с настоящия Информационен лист Ви предоставяме информация касаеща обработването на Вашите лични данни при използването на интернет страницата на „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND. Моля, запознайте се внимателно със съдържанието на настоящият информационен лист! При въпроси, не се колебайте да се обърнете към съответните лица чрез посочените по-долу методи за връзка.

 

Кой е отговорен за обработването на личните ми данни? Кои са получателите или категориите получатели на личните ми данни?

Следните лица осъществяват съвместни проекти. За личните данни, събирани в рамките на тези проекти, въпросните лица имат качеството съвместни администратори:

 

 „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM”

 

.Наричано по-долу в този документ „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND.

 

С каква цел и на какво основание „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND обработва личните Ви данни?

„STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND обработва личните Ви данни на основание легитимния интерес на „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND, а именно с цел осъществяване на комуникация между Вас и „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND чрез нашата интернет страница.

 

Обработването на личните Ви данни е задължително, за да може да се свържете с „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND чрез нашата интернет страница. В случай че откажете личните Ви данни да бъдат обработени, „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND няма да може да осъществи комуникация с Вас чрез интернет страница си.

 

Кои са получателите или категориите получатели на личните ми данни?

Обработваните данни се предоставят само на по-долу споменатите получатели след предоставени гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки, съответстващи на изискванията на българското и европейското законодателство.

 

Всеки един от съвместните администратори по-горе би могъл да предоставя лични данни в конкретни случаи на:

 

държавни и общински органи с цел изпълнение на законите на страната или при изпълнение на законно издадени заповеди и искания за съдействие;

доставчици на услуги по съхранение на информация (електронна поща и клауд услуги), както и по поддръжка на софтуерните системи на Сдружението;

адвокати, адвокатски дружества и юридически консултанти, с цел изясняване на въпроси от трудово, социално и друго правно естество, възникнали в хода на изпълнение на задълженията на администратора.

За какъв период се обработват личните ми данни?

Личните данни се изтриват при отпадане на първоначалното основание (или цел) за обработването им.

 

Осъществява ли се автоматизирано обработване на личните ми данни, включително профилиране?

„STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND не обработва личните Ви данни автоматизирано, нито пък осъществяваме профилиране на база получените запитвания или съобщения чрез интернет страницата си.

 

Има ли намерение „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND да предава личните ми данни в трета държава или на международна организация?

„STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND не предава лични данни в трета държава или на международна организация. При промяна на тези обстоятелства ще бъдете информирани.

 

Какви права имам като ползвател на интернет страницатана „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND?

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, имате право на:

 

Информираност и достъп до личните Ви данни–имате право да знаете какви Ваши лични данни обработва „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND, както и право да поискате и да получите достъп до личните Ви данни, на удобен носител и в разбираем формат;

Коригиране – ако данните са неточни, можете да поискате същите да се редактират;

Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“) – след искане от Ваша страна, „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND може да изтрие личните Ви данни, като това право би могло да бъде ограничено с оглед спазване на законови задължения за съхранение на информация или на база легитимен интерес от страна на „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND.

Ограничаване на обработването – доколкото това е възможно с оглед на конкретната ситуация и законовите изисквания;

Възражение спрямо обработването на Ваши лични данни – можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни, ако те се обработват въз основа на легитимния интерес на „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND;

Право на защита по съдебен или административен ред – ако мислите, че правата Ви по Регламента са били нарушени, можете да подадете оплакване пред Комисията за защита на личните данни.

Как да защитя правата си ако смятам, че са нарушени?

В случай, че искате да упражните Ваши права във връзка с личните Ви данни или считате, че те са нарушени, може да се обърнете към:

 

Ел.поща: info@coachingreallive.com

 

„STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND, гр. София ул. „Кръстьо Сарафов“ №24, партер.

 

Комисия за защита на личните данни

 

Електронна поща: info@coachingreallive.com

 

Интернет страница: www.coachingreallive.com

 

Телефон: m: +447761847284

PERSONAL DATA PROTECTION – FACTSHEET

on compliance with Regulation (EU) 2016/679, using the website of STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM’ – WALES AND ENGLAND

In accordance with Article 13 of Regulation (EU) 2016/679, this Factsheet provides you with information concerning the processing of your personal data using the website of STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM – WALES AND ENGLAND. Please read carefully the contents of this factsheet! In case of questions, do not hesitate to contact the relevant persons using the following contact methods.

Who is responsible for the processing of my personal data? Who are the recipients or categories of recipients of my personal data?

The following persons carry out joint projects. For the personal data collected in the framework of these projects, the persons concerned shall have the status of joint controllers:

 „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM”

Наричано по-долу в този документ „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND.

For what purpose and on what basis does STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM – WALES AND ENGLAND process your personal data?

„STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND обработва личните Ви данни на основание легитимния интерес на „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND, а именно с цел осъществяване на комуникация между Вас и „STEP1985 LTD 83 ST.  ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND чрез нашата интернет страница.

The processing of your personal data is mandatory in order to be able to contact STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM” – WALES AND ENGLAND via our website. If you refuse to process your personal data, STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM ” – WALES AND ENGLAND will not be able to communicate  with you through its website.

Who are the recipients or categories of recipients of my personal data?

The processed data are provided only to the above mentioned recipients after provided guarantees for the implementation of appropriate technical and organizational measures corresponding to the requirements of the Bulgarian and European legislation.

Each of the joint controllers above could provide personal data in specific cases of:

state and municipal authorities for the purpose of complying with the laws of the country or in the execution of legally issued orders and requests for assistance;

providers of information storage services (e-mail and cloud services ), as well as for maintenance of the software systems of the Association;

lawyers, law firms and legal advisers in order to clarify issues of an employment, social and other legal nature arising in the course of the performance of the administrator’s duties.

For how long are my personal data processed?

Personal data are deleted when the original ground (or purpose) for processing them is dropped.

Is automated processing of my personal data carried out, including profiling?

“STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM” – WALES AND ENGLAND does not process your personal data automatically  , nor do we profiling based on queries or communications received through our website.

Is there an intention for STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM” – WALES AND ENGLAND to transfer my personal data to a third country or to an international organisation?

“STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM” – WALES AND ENGLAND does not transfer personal data to a third country or to an international organisation. If these circumstances change, you will be informed.

Какви права имам като ползвател на интернет страницатана „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND?

Under Regulation (EU) 2016/679, you are entitled to:

Information and access to your personal data – you have the right to know what your personal data processes “STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM” – WALES AND ENGLAND, as well as the right to request and access your personal data, on a convenient medium and in an understandable format;

Correction – if the data is inaccurate, you can request that it be edited;

Erasure of personal data (right to be forgotten) – upon your request, “STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM” – WALES AND ENGLAND may delete your personal data, and this right could be restricted in order to comply with legal obligations to store information or to the legitimate interest of STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE,  RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM” – WALES AND ENGLAND.

Restriction of processing – as far as possible in view of the specific situation and legal requirements;

Objection to the processing of your personal data – you can object to the processing of your personal data if they are processed on the basis of the legitimate interest of STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM ” – WALES AND ENGLAND;

Right to a judicial or administrative remedy – if you think your rights under the Regulation have been violated, you can file a complaint with the Commission for Personal Data Protection.

How do I protect my rights if I think they’ve been violated?

If you wish to exercise your rights in relation to your personal data or believe that it has been violated, you may contact:

E-mail: info@coachingreallive.com

„STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND, гр. София ул. „Кръстьо Сарафов“ №24, партер.

Commission for Personal Data Protection

E-mail: info@coachingreallive.com

Website: www.coachingreallive.com

Телефон: m: +447761847284