ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

относно съответствието с Регламент (ЕС) 2016/679, при използване на интернет страницата на „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND

В съответствие с Член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, с настоящия Информационен лист Ви предоставяме информация касаеща обработването на Вашите лични данни при използването на интернет страницата на „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND. Моля, запознайте се внимателно със съдържанието на настоящият информационен лист! При въпроси, не се колебайте да се обърнете към съответните лица чрез посочените по-долу методи за връзка.

Кой е отговорен за обработването на личните ми данни? Кои са получателите или категориите получатели на личните ми данни?

Следните лица осъществяват съвместни проекти. За личните данни, събирани в рамките на тези проекти, въпросните лица имат качеството съвместни администратори:

 „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM”

.Наричано по-долу в този документ „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND.

С каква цел и на какво основание „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND обработва личните Ви данни?

„STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND обработва личните Ви данни на основание легитимния интерес на „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND, а именно с цел осъществяване на комуникация между Вас и „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND чрез нашата интернет страница.

Обработването на личните Ви данни е задължително, за да може да се свържете с „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND чрез нашата интернет страница. В случай че откажете личните Ви данни да бъдат обработени, „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND няма да може да осъществи комуникация с Вас чрез интернет страница си.

Кои са получателите или категориите получатели на личните ми данни?

Обработваните данни се предоставят само на по-долу споменатите получатели след предоставени гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки, съответстващи на изискванията на българското и европейското законодателство.

Всеки един от съвместните администратори по-горе би могъл да предоставя лични данни в конкретни случаи на:

държавни и общински органи с цел изпълнение на законите на страната или при изпълнение на законно издадени заповеди и искания за съдействие;

доставчици на услуги по съхранение на информация (електронна поща и клауд услуги), както и по поддръжка на софтуерните системи на Сдружението;

адвокати, адвокатски дружества и юридически консултанти, с цел изясняване на въпроси от трудово, социално и друго правно естество, възникнали в хода на изпълнение на задълженията на администратора.

За какъв период се обработват личните ми данни?

Личните данни се изтриват при отпадане на първоначалното основание (или цел) за обработването им.

Осъществява ли се автоматизирано обработване на личните ми данни, включително профилиране?

„STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND не обработва личните Ви данни автоматизирано, нито пък осъществяваме профилиране на база получените запитвания или съобщения чрез интернет страницата си.

Има ли намерение „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND да предава личните ми данни в трета държава или на международна организация?

„STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND не предава лични данни в трета държава или на международна организация. При промяна на тези обстоятелства ще бъдете информирани.

Какви права имам като ползвател на интернет страницатана „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND?

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, имате право на:

Информираност и достъп до личните Ви данни–имате право да знаете какви Ваши лични данни обработва „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND, както и право да поискате и да получите достъп до личните Ви данни, на удобен носител и в разбираем формат;

Коригиране – ако данните са неточни, можете да поискате същите да се редактират;

Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“) – след искане от Ваша страна, „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND може да изтрие личните Ви данни, като това право би могло да бъде ограничено с оглед спазване на законови задължения за съхранение на информация или на база легитимен интерес от страна на „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND.

Ограничаване на обработването – доколкото това е възможно с оглед на конкретната ситуация и законовите изисквания;

Възражение спрямо обработването на Ваши лични данни – можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни, ако те се обработват въз основа на легитимния интерес на „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND;

Право на защита по съдебен или административен ред – ако мислите, че правата Ви по Регламента са били нарушени, можете да подадете оплакване пред Комисията за защита на личните данни.

Потвърждавам, че имам навършени 16 години. Потвърждавам, че съм прочел и приел всички Условия за ползване, Общи условия, Политика за поверителност и Политика за обработка на личните данни, които са ми предоставени във връзка използването на софтуер, продукти и/или услуги. 
 
 Напълно съм информиран и давам съгласието си личните ми данни да се събират и използват за целите на софтуера, продуктите и/или услугите. Разбирам, че определени елементи от личните ми данни трябва да бъдат събрани или обработени, за да се възползвам от софтуера и/или услугите, които съм заявил.
 Разбирам, че в някои случаи продуктите или услугите налагат използването на cookies или сходни методи на проследяване. Разбирам, че имам правото да поискам достъп до събраните или получени личните данни за мен. 
Давате съгласието си да ми изпратите запис на данните в четим формат. Разбирам също, че мога да оттегля съгласието си и имам правото да бъдат забравен. Ако оттегля съгласието си, вие ще спрете събирането и обработването на личните ми данни. 
 
Разбирам също, че ако оттегля съгласието си, вие можете да сте в неспособност да ми предоставите заявените от мен продукти/услуги, и аз нямам право да ви държа отговорни за това. 
 Ако пожелая да бъда забравен, вие ще изтриете всички мои данни или ще ги направите недостъпни.
 
 Разбирам също, че ако има проблем относно личните ми данни, мога да се свържа с лицето, отговорно за събирането и обработката им. Ако не сте способни да разрешите проблема, ще ми предоставите щпродукт/услуга в замяна, като начин за разрешаване.
 Ако имам въпроси относно моите лични данни, мога да се свържа с вас на посочения имейл.

Как да защитя правата си ако смятам, че са нарушени?

В случай, че искате да упражните Ваши права във връзка с личните Ви данни или считате, че те са нарушени, може да се обърнете към:

Ел.поща: info@coachingreallive.com

„STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND, гр. София ул. „Кръстьо Сарафов“ №24, партер.

Комисия за защита на личните данни

Електронна поща: info@coachingreallive.com

Интернет страница: www.coachingreallive.com

Телефон: m: +447761847284

DATA PROTECTION – INFORMATION SHEET

Regarding compliance with Regulation (EU) 2016/679 when using the website of „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND

In accordance with Article 13 of Regulation (EU) 2016/679, we provide you with this Information Sheet regarding the processing of your personal data when using the website of „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND. Please read the contents of this Information Sheet carefully. If you have any questions, do not hesitate to contact the relevant persons through the contact methods provided below.

Who is responsible for the processing of my personal data? Who are the recipients or categories of recipients of my personal data?

The following parties are involved in joint projects. For personal data collected within these projects, these parties have the status of joint controllers:

„STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM.“

Hereinafter referred to in this document as „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND.

For what purpose and on what legal basis does „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND process my personal data?

„STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND processes your personal data based on the legitimate interest of „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND. The purpose of this processing is to facilitate communication between you and „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND through our website.

Processing of your personal data is necessary for you to communicate with „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND through our website. If you refuse to allow your personal data to be processed, „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND will not be able to communicate with you through its website.

Who are the recipients or categories of recipients of my personal data?

The processed data is only provided to the recipients mentioned below after assurances of the application of appropriate technical and organizational measures in compliance with Bulgarian and European legislation.

Each of the joint controllers mentioned above may provide personal data in specific cases to:

  • State and municipal authorities for the purpose of complying with the laws of the country or fulfilling legally issued orders and requests for assistance.
  • Providers of information storage services (email and cloud services) and support for the association’s software systems.
  • Lawyers, law firms, and legal consultants to address labor, social, and other legal issues arising in the course of the controller’s duties.

For what period are my personal data processed?

Personal data is deleted when the initial basis (or purpose) for their processing ceases to exist.

Is there automated processing of my personal data, including profiling?

„STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND does not process your personal data automatically, nor do we perform profiling based on the inquiries or messages received through our website.

Does „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND intend to transfer my personal data to a third country or international organization?

„STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND does not transfer personal data to a third country or international organization. If these circumstances change, you will be informed.

What rights do I have as a user of the website of „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND?

According to Regulation (EU) 2016/679, you have the right to:

  • Information and access to your personal data – you have the right to know what personal data „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND processes and the right to request and receive access to your personal data, in a convenient format.
  • Rectification – if the data is inaccurate, you can request that it be corrected.
  • Erasure of personal data (the „right to be forgotten“) – upon your request, „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND may delete your personal data, although this right may be limited to comply with legal obligations to retain information or based on the legitimate interests of „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND.
  • Restriction of processing – to the extent possible in the specific situation and according to legal requirements.
  • Object to the processing of your personal data – you can object to the processing of your personal data if it is based on the legitimate interest of „STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND.
  • Right to judicial or administrative protection – if you believe your rights under the Regulation have been violated, you can file a complaint with the Data Protection Commission.

I confirm that I am over 16 years old. I confirm that I have read and accepted all the Terms of Use, General Conditions, Privacy Policy, and Personal Data Processing Policy provided to me in connection with the use of software, products, and/or services.

I am fully informed, and I give my consent for my personal data to be collected and used for the purposes of the software, products, and/or services. I understand that certain elements of my personal data need to be collected or processed for me to use the software and/or services I have requested.

I also understand that in some cases, the products or services may require the use of cookies or similar tracking methods. I understand that I have the right to request access to the personal data collected or received about me.

You give your consent to send me a copy of the data in a readable format. I also understand that I can withdraw my consent, and you have the right to stop collecting and processing my personal data.

I understand that if I withdraw my consent, you may not be able to provide the products/services I have requested, and I have no right to hold you responsible for this.

If I wish to be forgotten, you will delete all my data or make it inaccessible.

I also understand that if there is a problem with my personal data, I can contact the person responsible for collecting and processing it. If you are unable to resolve the issue, you will provide me with a product/service in return as a means of resolution.

If I have questions about my personal data, I can contact you at the provided email address.

How do I protect my rights if I believe they have been violated?

In case you want to exercise your rights regarding your personal data or believe that your rights have been violated, you can contact:

Email: info@coachingreallive.com

„STEP1985 LTD 83 ST. ANDREWS AVENUE, RM12 5EA, HORNCHURCH, UNITED KINGDOM“ – WALES AND ENGLAND, Sofia, Krustyo Sarafov Str. 24, ground floor.

Data Protection Commission

Email: info@coachingreallive.com

Website: www.coachingreallive.com

Phone: +447761847284